ครม. อนุมัติการของบประมาณผูกพัน 162 ล้านบาท ให้กรมคุมประพฤติ เช่าเครื่องติดตามตัวผู้กระทำผิด ลดภาระค่าใช้จ่ายภาครัฐ ได้ของมีประสิทธิภาพ

พ.อ.อธิสิทธิ์ ไชยนุวัติ ผู้ช่วยโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แถลงผลการประชุมคณะรัฐมนตรี ว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) อนุมัติการของบผูกพันงบประมาณ โครงการจัดหาอุปกรณ์เครื่องมือติดตามตัวอิเล็กทรอนิกส์ พร้อมระบบที่เกี่ยวข้องสำหรับการติดตามตัวผู้กระทำผิดในงานคุมประพฤติ (ปีงบประมาณ 2562-2563) ตามที่กระทรวงยุติธรรมเสนอ โดยกรมคุมประพฤติ จะก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ เพื่อเช่าเครื่องมือติดตามตัวอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Monitoring : EM) จำนวน 4,000 เครื่อง กรอบวงเงินรวม 162 ล้านบาท ระยะเวลาดำเนินการ 30 เดือน จากเดิมขออนุมัติจัดซื้อจำนวน 3,000 เครื่อง

ผู้ช่วยโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า กรมคุมประพฤติได้ชี้แจงว่าการขอผูกพันงบประมาณโครงการจัดหาอุปกรณ์เครื่องมือติดตามตัวอิเล็กทรอนิกส์โดยขอเปลี่ยนแปลงวิธีดำเนินการ จากการซื้อ เป็นการเช่า จะทำให้เกิดประสิทธิภาพและความคุ้มค่าต่อราชการ จากเดิมที่ผ่านมาได้มีการเช่าเครื่องมือ EM เป็นปีต่อปี ที่ทำให้เกิดข้อขัดข้องด้านกฎหมาย และการบริหารจัดการ แต่การเช่าแบบผูกพันจะทำให้ต้นทุนต่อหน่วยลดลง อีกทั้งกรมคุมประพฤติจะมีอุปกรณ์ใช้งานอย่างต่อเนื่องมีสภาพใหม่อยู่เสมอ ไม่เสียค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษา ลดภาระความรับผิดชอบในคุรุภัณฑ์ของราชการ.-สำนักข่าวไทย