สมเด็จพระสันตะปาปาฟรานซิสได้รับการยอมรับเจ็ดบาทหลวงที่ได้รับการแต่งตั้งจากประเทศจีนให้เป็นส่วนหนึ่งของข้อตกลงทางประวัติศาสตร์เพื่อปรับปรุงความสัมพันธ์ระหว่างนครวาติกันกับประเทศคอมมิวนิสต์ ปัญหาของผู้แต่งตั้งอธิการเป็นหัวใจสำคัญของการโต้เถียงกันมาเป็นครั้งแรกนับตั้งแต่จีนได้ขจัดความสัมพันธ์ทางการทูตกับพระสันตะปาปาเมื่อปีพ. ศ. 2494

จีนมีชาวคาทอลิกประมาณ 10 ล้านคน สมเด็จพระสันตะปาปาฟรานซิสหวังข้อตกลง “จะช่วยให้บาดแผลจากอดีตที่จะเอาชนะ” และนำความสามัคคีคาทอลิกเต็มรูปแบบในประเทศจีนวาติกันกล่าวว่า บิชอปคนที่แปดซึ่งเสียชีวิตเมื่อปีที่แล้วยังได้รับการยอมรับจากวาติกัน ปักกิ่งยืนยันว่ารัฐต้องอนุมัติการแต่งตั้งบิชอปในประเทศจีนซึ่งขัดกับการยืนยันของคริสตจักรคาทอลิกว่าเป็นการตัดสินใจของสมเด็จพระสันตะปาปา