รมว.แรงงานไทย พบ รมว.ยุติธรรมญี่ปุ่น เตรียมความพร้อมส่งแรงงานไทยที่มีทักษะเฉพาะป้อนตลาดแรงงานญี่ปุ่น

กระทรวงแรงงาน แจ้งว่า เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2562 พล.ต.อ.อดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน พร้อมด้วยนายสุรเดช วลีอิทธิกุล รองปลัดกระทรวงแรงงาน นางเพชรรัตน์ สินอวย อธิบดีกรมการจัดหางานและคณะ เข้าพบนายยามาชิตะ ทาคาชิ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ณ กระทรวงยุติธรรม ประเทศญี่ปุ่น เพื่อหารือข้อราชการเกี่ยวกับความคืบหน้าการเปิดรับแรงงานต่างชาติเข้ามาทำงานตามระบบวีซ่าแบบใหม่ ซึ่งกระทรวงยุติธรรมเป็นหน่วยงานหลักในการดำเนินการเพื่อรับแรงงาน ในสาขาที่ประเทศญี่ปุ่นขาดแคลน โดยตั้งเป้ารับแรงงานต่างชาติจำนวน 345,000 คน ภายใน 5 ปี

รมว.แรงงานของไทย กล่าวขอบคุณกระทรวงยุติธรรมที่รับแรงงานไทยเข้าทำงาน ซึ่งปัจจุบันมีแรงงานไทยทำงานและฝึกงานอยู่ในประเทศญี่ปุ่น ทั้งในภาคเกษตรและอุตสาหกรรม เมื่อจบการทำงาน/ฝึกงานและกลับประเทศแล้ว บางส่วนได้กลับไปทำงานในบริษัทญี่ปุ่นในประเทศไทยและเป็นกำลังสำคัญของบริษัท อีกทั้งยังขอบคุณประเทศญี่ปุ่นที่ให้การคุ้มครองดูแลคนงานไทยเป็นอย่างดี ทำให้คนงานไทยทำงานอย่างมีความสุข มีคุณภาพชีวิตที่ดี และได้แจ้งให้ทราบว่ากระทรวงแรงงานมีสำนักงานแรงงานในประเทศญี่ปุ่นที่จะช่วยประสานในการให้ความคุ้มครองดูแลคนงาน หากมีเรื่องใดที่ต้องการความร่วมมือ ขอให้ประสานผ่านทางสำนักงานแรงงานได้ทุกเวลา และพร้อมที่จะให้ความร่วมมือกับรัฐบาลญี่ปุ่นในการจัดเตรียมกำลังแรงงาน ทั้งผู้ที่เคยผ่านการฝึกงานในประเทศญี่ปุ่น และผู้ที่ยังไม่เคยเดินทางมาทำงาน โดยจะทำการฝึกทักษะฝีมือภาษาและวัฒนธรรมองค์กรแบบญี่ปุ่น เพื่อเตรียมจัดส่งมาทำงานในประเทศญี่ปุ่นตามระบบวีซ่าทำงานแบบใหม่ของญี่ปุ่นต่อไป

ด้าน รมว.ยุติธรรม กล่าวว่า กระทรวงยุติธรรมยินดีที่จะให้ความร่วมมือในการดูแลคนไทยที่จะมาทำงานในญี่ปุ่น และจะสนับสนุนให้มีการจัดทำคู่มือให้กับแรงงานไทย

สำหรับระบบการจ้างแรงงานต่างชาติที่มีทักษะเฉพาะนี้ รัฐบาลญี่ปุ่นจะรับรองสถานะการพำนักอาศัยของคนงานต่างชาติให้เป็น “คนงานที่มีทักษะเฉพาะ”เป็น2 ประเภท คือ1.มีทักษะในระดับหนึ่งและใช้ภาษาญี่ปุ่นได้ มีประสบการณ์เป็นผู้ฝึกปฏิบัติงานเทคนิคครบ 3 ปี พำนักได้สูงสุด 5 ปี แต่ไม่สามารถพาครอบครัวมาพำนักได้ 2.มีทักษะเฉพาะขั้นสูง มีโอกาสพำนักระยะยาว พาครอบครัวมาด้วยได้ มีทักษะด้านการบริหารจัดการ พำนักได้ไม่จำกัดระยะเวลา โดยสาขาที่เปิดรับแรงงานต่างชาติมี 14 สาขา ประมาณเดือนตุลาคม 2562 ประเทศญี่ปุ่นเตรียมจัดสอบในประเทศไทย 6 สาขา ได้แก่ งานดูแลผู้สูงอายุ งานเครื่องจักรและเครื่องมือ งานการบิน งานโรงแรม งานเกษตรกรรม และงานต่อเรือ

พล.ต.อ.อดุลย์ กล่าวเพิ่มเติมว่า กระทรวงแรงงานมีนโยบายจัดส่งแรงงานไทยไปทำงานต่างประเทศอย่างถูกต้องตามกฎหมายและเป็นแรงงานฝีมือ ซึ่งการคัดเลือกต้องโปร่งใส และจะดำเนินคดีกับผู้ที่หลอกลวงคนหางาน ดังนั้นจึงต้องประชาสัมพันธ์ข้อมูลที่ชัดเจน เพื่อป้องกันการหลอกลวงคนหางาน